Webgame.cz - smluvní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

  1. Společnost Webgame s.r.o., IČ: 25492535, se sídlem Novákových 1817/30a, Praha 8, 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 147019, provozuje a poskytuje online herní službu prostřednictvím webových prohlížečů (dále jen „Webgame.cz“), kterou mohou hrát její uživatelé (dále jen „Uživatelé“).

 1. Rozsah platnosti

  1. Veškeré služby poskytované v rámci Webgame.cz jsou poskytovány a Uživatelé jsou při jejich odběru vázáni těmito smluvními podmínkami (dále jen „Smluvní podmínky“), aktuálními Pravidly a Prohlášením o ochraně osobních dat, přičemž všechny tyto dokumenty jsou uvedeny na webových stránkách http://www.webgame.cz.

  2. Společnost Webgame s.r.o. si vyhrazuje právo čas od času tyto Smluvní podmínky změnit nebo doplňovat s budoucí účinností, např. přizpůsobit je právní a legislativní situaci, rozšířit spektrum poskytovaných služeb apod. Změny těchto Smluvních podmínek budou Uživateli sděleny formou oznámení při přihlášení k Webgame.cz nebo zasláním e-mailu na elektronickou adresu udanou Uživatelem při registraci.

  3. Uživatel může vůči změnám Smluvních podmínek vznést námitky do 5 dnů od obdržení oznámení o jejich změně (dále jen „Lhůta pro podání námitky“), a to písemně. V takovém případě je třeba uvést jak název hry, tak jméno Uživatele. Jestliže Uživatel nevznese proti změněným Smluvním podmínkám námitku v rámci Lhůty pro podání námitky, nebo bude nadále Webgame.cz užívat, nabudou změněné nebo doplněné Smluvní podmínky vůči němu účinnosti ve lhůtě v nich stanovené. Jestliže Uživatel podá námitky ve lhůtě, je společnost Webgame s.r.o. oprávněna zrušit jeho Herní účet, jak je definován níže. Případné předem zaplacené úhrady za poskytování Webgame.cz se v takovém případě Uživateli vrátí způsobem stanoveným v bodě 6.7. těchto Smluvních podmínek.

 2. Registrace Uživatele

  1. Zájemce o služby společnosti Webgame s.r.o. se stává Uživatelem a je vázán těmito Smluvními podmínkami okamžikem, kdy vyplní registrační formulář. Po obdržení vyplněného registračního formuláře uživateli Uživateli otevřen účet pro přístup k Webgame.cz (dále jen „Herní účet“).

  2. Při registraci členství si Uživatel zvolí přihlašovací a herní jméno. Společnost Webgame s.r.o. si vyhrazuje právo toto jméno změnit či zrušit a změnu či zrušení Uživateli oznámit v případě, že toto jméno bude v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy nebo bude zasahovat do majetkových či osobnostních práv společnosti Webgame s.r.o. nebo třetích osob.

  3. Zřízením Účtu získává Uživatel též přístup k diskusnímu fóru Webgame.cz (dále jen „Fórum“).

  4. Společnost Webgame s.r.o. nabízí Webgame.cz konečným spotřebitelům, je vyloučeno využívat ji k výdělečným nebo jiným podnikatelským účelům. Nezletilí jsou oprávněni k užívání Webgame.cz pouze v případě, že k tomu jejich zákonný zástupce před otevřením Účtu a přihlášením do hry udělí svůj souhlas.

  5. Každá fyzická osoba je oprávněna být zaregistrována pouze jako jeden Uživatel a mít maximálně jeden Herní účet.

 3. Užívání Služby

  1. Užívání Webgame.cz je v zásadě bezplatné. Na otevření Účtu a přístupu k Webgame.cz nemá Uživatel právní nárok. Uživatel si nemůže členství jinak nárokovat.

  2. Uživatel může používat dodatečné herní funkce a herní výhody (dále jen „Placené výhody“), jejichž přehled je uveden na Webgame.cz. Využití Placených výhod je sjednáno a jejich podmínky se stávají pro Uživatele účinné po vyplnění a odeslání požadovaných informací a uhrazení poplatku společnosti Webgame s.r.o.

  3. Hra trvá po omezenou dobu. Okamžik ukončení hry určí společnost Webgame s.r.o. v případě, že dojde k naplnění příslušných herních podmínek dle vnitřních pravidel a mechanismů Webgame.cz. Případné předem zaplacené úhrady za poskytování Webgame.cz se v případě ukončení hry Uživateli ponechají v podobě Kreditů, jako jsou definovány níže v těchto Smluvních podmínkách, a to v adekvátní výši odpovídající poměru uhrazené ceny za neodebrané herní výhody.

 4. Férové užití Služby

  1. Uživatel se zavazuje užívat Webgame.cz a Fórum v rozumné míře a k účelům, ke kterým jsou určeny. Dále se Uživatel zavazuje, že nebude užívat Webgame.cz a Fórum v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy nebo způsobem, který je způsobilý zasáhnout do majetkových či osobnostních práv společnosti Webgame s.r.o. či třetích osob.

  2. Uživatel nesmí Webgame.cz a Fórum nadměrně či strojově vytěžovat, aby nemohlo dojít k ohrožení užívání Webgame.cz samotným Uživatelem, nebo jinými Uživateli.

 5. Kredity

  1. Uživatel si ve Webgame.cz může za reálnou peněžitou hodnotu nakoupit na svůj Herní účet virtuální jednotky tzv. Kredity.

  2. Platbu za Kredity je možné provést některým ze způsobů uvedených na stránkách Webgame.cz, tedy prostřednictvím PayU, formou SMS, prostřednictvím bankovního převodu či PayPal brány apod. Při platbě je Uživatel povinen dodržet podmínky jednotlivých poskytovatelů platebních služeb. Společnost Webgame s.r.o. si vyhrazuje právo rozsah platebních metod a jejich poskytovatelů kdykoli rozšířit nebo zúžit.

  3. Ceník jednotlivých způsobů platby je uveden na webových stránkách Webgame.cz a je uveden i při každém jednotlivém nákupu Kreditů Uživatelem. Tento ceník může být společností Webgame s.r.o. jednostranně měněn, a to s budoucí účinností. Při koupi Kreditů bude použit ceník platný v okamžiku připsání finanční částky na účet společnosti Webgame s.r.o..

  4. Připsáním částky uhrazené Uživatelem za Kredity na účet společnosti Webgame s.r.o. vzniká Uživateli nárok na připsání příslušného množství Kreditů na jeho Herní účet.

  5. Kredity může Uživatel použít pouze k úhradám v rámci Webgame.cz, kdy za nakoupené Kredity si Uživatel může nakoupit Placené výhody, které si zvolí, dle ceníku Placených výhod uvedeného na webových stránkách Webgame.cz a je uveden i při každém jednotlivém nákupu Placené výhody. Společnost Webgame s.r.o. si vyhrazuje právo ceník Placených výhody jednostranně měnit s budoucí účinností, přičemž při koupi Placených výhod bude použit ceník platný v okamžiku obdržení objednávky.

  6. Není-li v těchto Smluvních podmínkách stanoveno jinak, nejsou Kredity zpětně směnitelné na reálné peníze ani na jinou reálnou hodnotu, mohou být použity pouze k nákupu Platených výhod podle této smlouvy. Uživatel je oprávněn Kredity převést na jiného Uživatele.

  7. V případě, že tyto Smluvní podmínky stanovují, že se Uživateli vrací hodnota uhrazených Kreditů či jejich část, vrátí společnost Webgame s.r.o. Uživateli stanovenou část Kreditů, a to v korunách v poměru 1 Kredit - 1 Kč. Prostředky budou uhrazeny na účet Uživatele, který Uživatel společnosti Webgame s.r.o. sdělí společně se svým jménem, příjmením a adresou, které jsou nezbytné pro jeho identifikaci, a to bez zbytečného odkladu. Uvedené údaje je Uživatel povinen sdělit do 14 dnů od okamžiku obdržení výzvy k jejich sdělení, jinak zaniká povinnost společnosti Webgame s.r.o. k úhradě hodnoty Kreditů.

 6. Doba platnosti smlouvy

  1. Smlouva mezi společností Webgame s.r.o. a Uživatelem je uzavřena v okamžiku, kdy Uživatel potvrdí tyto Smluvní podmínky a zřídí si u společnosti Webgame s.r.o. svůj herní Herní účet. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, není-li v konkrétní nabídce herních služeb společnosti Webgame s.r.o. uvedeno jinak.

  2. V případě, kdy si Uživatel poprvé objedná Placené výhody, je oprávněn ve lhůtě 2 týdnů po uhrazení první platby za Placené výhody odstoupit od smlouvy. V takovém případě se Uživateli vrací hodnota Kreditů na jeho Účtu způsobem stanoveným v bodě těchto Smluvních podmínek. Právo Uživatele na odstoupení od smlouvy zanikne před uplynutím výše uvedené lhůty okamžikem, kdy Uživatel začne hru hrát, nebo okamžikem, kdy společnost Webgame s.r.o. s výslovným souhlasem Uživatele poskytne Uživateli službu podle těchto Smluvních podmínek.

  3. Kromě možností ukončení smluvního vztahu uvedených v těchto Smluvních podmínkách může kterákoliv ze smluvních stran smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu s dvoutýdenní výpovědní dobou. Výslovné zřeknutí se herního účtu ze strany Uživatele je považováno za výpověď smlouvy pro daný Herní účet. V případě výpovědi smlouvy se Uživateli vrací veškeré Kredity na jeho Účtu ke dni ukončení smlouvy způsobem stanoveným v bodě těchto Smluvních podmínek.

  4. Není-li v těchto Smluvních podmínkách stanoveno jinak, v případě, že kterákoliv ze smluvních stran závažným způsobem nebo opakovaně poruší ustanovení těchto Smluvních podmínek, Pravidla Webgame.cz nebo obecně závazné právní předpisy, je druhá smluvní strana oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a nabývá účinnost okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě odstoupení společnosti Webgame s.r.o. od smlouvy z výše uvedených důvodů se Uživateli nevrací hodnota Kreditů na jeho účtu, tato hodnota představuje smluvní pokutu za porušení stanovených podmínek či právních předpisů. V případě odstoupení Uživatele od smlouvy z výše uvedených důvodů se Uživateli vrací hodnota Kreditů na jeho Účtu ke dni ukončení smlouvy způsobem stanoveným v odst. 6.7. těchto Smluvních podmínek.

  5. Ke dni ukončení smlouvy bude Uživateli zablokován Herní účet, jeho přístup k tomuto Účtu i přístup do Fóra a jeho data u společnosti Webgame s.r.o. budou smazána, vyjma dat, která je společnost Webgame s.r.o. povinna uchovávat podle platných právních předpisů nebo z důvodu ochrany svých práv vyplývajících ze smlouvy s Uživatelem.

 7. Omezení či zrušení přístupu k Webgame.cz

  1. V případě, že Uživatel úmyslně či z nedbalosti poruší tyto Smluvní podmínky, pravidla Webgame.cz či dobré mravy, zejména pokud si zřídí více Herních účtů, dopustí se vyhrožování, nadávání či jiného nevhodného chování (dále jen „nevhodné chování“), má společnost Webgame s.r.o. právo dočasně nebo trvale zablokovat Herní účet Uživatele a zabránit mu v přístupu k Webgame.cz i do Fóra, případně zrušit všechny Herní účty Uživatele. Společnost Webgame s.r.o. uvede na svých webových stránkách příkladný seznam nevhodných chování a doby, po které je společnost Webgame s.r.o. oprávněna zamezit Uživateli přístup k Webgame.cz. Tento seznam je společnost Webgame s.r.o. oprávněna čas od času měnit, zejména doplňovat o nové nevhodné chování.

  2. Společnost Webgame s.r.o. má právo dočasně zablokovat Herní účet Uživatele i v případě, že má důvodné podezření, že Uživatelovo chování naplňuje skutkovou podstatu dle odst. 8.1. těchto Smluvních podmínek. Po dobu zablokování Herního účtu Uživatel není oprávněn zřídit si nový Herní účet u společnosti Webgame s.r.o..

  3. Zablokování Herního účtu společnost Webgame s.r.o. sdělí Uživateli formou oznámení při jeho přihlášení k Webgame.cz nebo zasláním e-mailu na elektronickou adresu udanou Uživatelem. V oznámení bude uvedena lhůta omezení přístupu k Webgame.cz.

  4. V případě, že se Uživatel opakovaně dopustí jednání uvedeného v odst. 8.1. výše, je společnost Webgame s.r.o. oprávněna odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností a trvale zamezit Uživateli přístup k Webgame.cz. Společnost Webgame s.r.o. je takovém případě navíc oprávněna zamezit přístup k Webgame.cz Uživateli i komukoliv jinému užívajícímu IP adresu, ze které byl zrušený Herní účet užíván.

 8. Doručování

  1. Doručování veškerých oznámení a písemností Uživateli dle těchto Smluvních podmínek, bude společností Webgame s.r.o. prováděno formou zobrazení oznámení či jiné písemnosti Uživateli při přihlášení Uživatele k Webgame.cz, popř. mu bude zaslána formou e-mailové zprávy na adresu, kterou Uživatel sdělí při registraci k Webgame.cz. Písemnost bude považována za doručenou okamžikem přihlášení Uživatele k Webgame.cz nebo okamžikem, kdy společnosti Webgame s.r.o. dojde potvrzení o přečtení e-mailu s písemností Uživatelem, nejpozději však 5. den po jejím odeslání společností Webgame s.r.o..

  2. Veškerá oznámení a písemnosti určené společnosti Webgame s.r.o. je Uživatel povinen zasílat na její e-mailovou adresu: info@webgame.cz. Písemnosti se považují za doručené 5. den po jejich odeslání.

 9. Garantovaná dostupnost Služby

  1. Uživatel si je vědom toho, že Webgame.cz, kterou společnost Webgame s.r.o. nabízí, může obsahovat chyby.

  2. Společnost Webgame s.r.o. nicméně zajišťuje 97% dostupnost Webgame.cz v celoročním průměru. Z toho je vyňata pravidelná předem oznámená údržba, případy vyšší moci nebo nedostupnost z důvodu externí manipulace.

  3. Nedostatky v dostupnosti zjištěné Uživatelem je třeba reklamovat ihned po jejich zjištění, a to písemně u společnosti Webgame s.r.o.. Společnost Webgame s.r.o. se zavazuje odstraňovat nedostatky v maximální možné míře.

  4. Uživatel má po oznámení dle bodu právo požadovat po společnosti Webgame s.r.o. navrácení příslušného množství Kreditů, které byly spotřebovány v období, ve kterém Uživatel z technických důvodů na straně společnosti Webgame s.r.o. prokazatelně neměl přístup k Webgame.cz.

  5. Společnost Webgame s.r.o. zaručuje funkčnost Webgame.cz jen v následujících internetových prohlížečích: Microsoft Internet Explorer verze 9 a vyšší, Google Chrome verze 18 a vyšší, (Apple) Safari verze 5 a vyšší, Mozilla Firefox verze 11 a vyšší. Uživatel je povinen pravidelně aktualizovat svůj internetový prohlížeč tak, aby mohl být vždy zajištěn bezpečný a bezproblémový provoz. Pro možnost přístupu k Webgame.cz je pro Uživatele nezbytně nutné mít ve svém internetovém prohlížeči funkční technologii „Flash“ s příslušným pluginem Adobe Flash Player ve verzi 11 a vyšší, povoleno nastavování a ukládání „Cookies“ a aktivní zpracování jazyka Javascript.

 10. Omezení odpovědnosti

  1. Společnost Webgame s.r.o. jako poskytovatel Webgame.cz neposkytuje žádnou záruku na provozovanou Wegame.cz, Webgame.cz je provozován ‘Tak jak je‘. Veškerá rizika spojená s používáním Webgame.cz zůstávají na Uživateli. Společnost Webgame s.r.o. jako provozovatel Webgame.cz v žádném případě není zodpovědná za škody vzniklé v důsledku nebo ve spojení s užíváním nebo provozem Webgame.cz, včetně škod na majetku, chyb nebo selhání výpočetní techniky ani za škody způsobené nebo souvisejících s informacemi poskytnutými v rámci provozu Webgame.cz.

  2. Společnost Webgame s.r.o. se výslovně distancuje od obsahu veškerých stránek třetích osob, na které mohou vést přímé nebo nepřímé odkazy z webových stránek společnosti Webgame s.r.o.. Společnost Webgame s.r.o. za tyto stránky a jejich obsahy nenese žádnou odpovědnost, za obsah těchto stránek odpovídají osoby, které tyto stránky provozují.

  3. Poskytovatel prohlašuje a Uživatel bere na vědomí, že veškeré informace, události a postavy ve Službě se nezakládají na žádných reálných skutečnostech a jsou zcela fiktivní.

 11. Autorská práva

  1. Autorem služby a vlastníkem všech autorských práv k Webgame.cz, která opravňují k poskytování Webgame.cz či jejích částí třetím osobám, je společnost Webgame s.r.o..

  2. Na základě těchto smluvních podmínek poskytuje společnost Webgame s.r.o. Uživateli nepřevoditelnou nevýhradní licenci k užívání Webgame.cz pro svou potřebu, a to na dobu účinnosti smlouvy mezi společností Webgame s.r.o. a Uživatelem. Uživatel není oprávněn zpřístupňovat Webgame.cz třetím osobám, zdarma či za úplatu, nebo na třetí osoby převádět práva a povinnosti Uživatele z této smlouvy, vyjma situace uvedené v bodu těchto Smluvních podmínek.

  3. Uživatel není oprávněn zasahovat do autorských práv společnosti Webgame s.r.o. k Webgame.cz či jejím částem, užívat Webgame.cz k účelům odporujícím této smlouvě nebo právním předpisům, snižovat hodnotu Webgame.cz jako díla, zasahovat do zdrojového kódu, pořizovat rozmnoženiny či jejích částí či jinak porušovat práva společnosti Webgame s.r.o. k Webgame.cz.

  4. Uživatel není oprávněn zasahovat do práv společnosti Webgame s.r.o. k jeho obchodní firmě, ochranným známkám, logům, doménovým jménům či jiným právům k jeho duševnímu vlastnictví.

 12. Ochrana dat

  1. Informace o zpracování údajů Uživatelů společností Webgame s.r.o. jsou uvedeny v Prohlášení o ochraně dat. Odsouhlasením těchto Smluvních podmínek vyjadřuje Uživatel svůj souhlas se zpracováním jeho údajů dle Prohlášení o ochraně dat.